Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ

Αναμένεται

Περίληψη

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ, ως 3η Δράση της δέσμης κρατικών ενισχύσεων για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ», αφορά επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενσωματώσει νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και πλέον επιδιώκουν να αναβαθμίσουν περαιτέρω τη λειτουργία και την παραγωγή τους επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής ή/και σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:  

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης.
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης.
 • Να έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή στον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).
 • Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)]. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες Λογισμικού: Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης, Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός

60.000.000€ (13.200.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, 46.800.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες).
 

Ένταση Ενίσχυσης

Ένταση Ενισχύσεων (De Minimis)

 

Περιφέρειες (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)

έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Για τις  περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 14 του ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το  Άρθρο 14)

Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ενίσχυση χορηγείται με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014

Δημόσια Επιχορήγηση

έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

έως (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ  Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ  Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες Εξοπλισμού 2. Δαπάνες Λογισμικού

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

50%

50%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

50%

Δυτικός  Τομέας Αθηνών

25%

35%

75%

65%

Ανατολική Αττική

35%

45%

65%

55%

Δυτική Αττική

35%

45%

65%

55%

Πειραιάς,  Νήσοι

35%

45%

65%

55%

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 του ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το  Άρθρο 18)

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική)

έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

έως (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ  Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ  Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

50%

50%

50%

50%

 

Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης

29/03/2023 10:15