Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου

1.1. Ο Διαδικτυακός Τόπος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) www.opske.gr (εφεξής «η Υπηρεσία» ή «ο Διαδικτυακός Τόπος»), τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει υλοποιήσει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία το ΟΠΣΚΕ για τον σκοπό της διαχείρισης των δράσεων κρατικής ενίσχυσης, και ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα του ΟΠΣΚΕ και τη χρήση της Υπηρεσίας.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό ιστότοπο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://opske.gr) (ο «Ιστότοπος»). Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και επισκεπτών του ιστοτόπου του ΟΠΣΚΕ, για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ), των νόμων 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137)], κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική απορρήτου, με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του Ιστοτόπου («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται.

1.3.Τα πλήρη στοιχεία Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση:    Νίκης 5-7, Σύνταγμα, Αθήνα Τ.Κ 105 63
Τηλέφωνο:    + 30 210 333 2000
Email:           ministeroffice@minfin.gr

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αφορούν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- ΓΚΠΔ), και o εφαρμοστικός του Νόμος 4624/2019 (Α’137) και ο Νόμος 4623/2019 (Α’134).

 

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται και Τρόπος Συλλογής

To Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο των υπηρεσιών και λειτουργιών του, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών της, καθώς και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται μέσω του ιστοτόπου του ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα:

3.1 Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου (https://opske.gr)

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας
Η Ιστοσελίδα, μέσω διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού, προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες αυτής, υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

1. η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
2. ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
3. η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
4. βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή

Δεδομένα απλών εγγεγραμμένων χρηστών που συλλέγονται κατά την χρήση του ΟΠΣΚΕ
Οι απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες είναι αυτοί που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο σύστημα του ΟΠΣΚΕ. Απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες είναι ο Συντονιστής, τα Στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής / Ενδιάμεσου Φορέα [εφεξής ΔΑ/ΕΦ (επιχειρησιακοί χρήστες)], οι Αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών, οι Αξιολογητές – Μέλη ΔΑ/ΕΦ, οι Διαχειριστές Προσκλήσεων, τα Μέλη Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τα Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων, οι Εμπειρογνώμονες, οι Ωφελούμενοι. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατόπιν εγγραφής του στην Υπηρεσία, επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σε διαθέσιμο πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ο Ιστότοπος συλλέγει αντίστοιχα τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης για τα σκοπό αυτό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) πατήστε εδώ.

Δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας “HELPDESK”
Όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας «HELPDESK» που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, θα σας ζητηθεί η χορήγηση ορισμένων πληροφοριών, όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), πληροφορίες σχετικά με το Έργο (προαιρετικά) καθώς και όποια περαιτέρω πληροφορία εσείς μας χορηγήσετε συμπληρώνοντας το πεδίο εντός του «HELPDESK». Σκοποί επεξεργασίας-Νόμιμη βάση: Συλλέγουμε τις πληροφορίες που θα μας χορηγήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας με μοναδικό σκοπό να σας εξυπηρετήσουμε και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να διευκολύνει την επικοινωνία με το κοινό και να διεκπεραιώνει τα αιτήματα που λαμβάνει αναφορικά με το ΟΠΣΚΕ.

Διαδικτυακές Τεχνολογίες
Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να συλλέγει ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), καθώς και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Σκοπός της επεξεργασίας – Νόμιμη Βάση: Συλλέγουμε τις παραπάνω πληροφορίες για λόγους λειτουργικότητας και βέλτιστης απόδοσης της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν.
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΚΕ δεν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες Cookies. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως πάροχος του ιστοτόπου, δεν αποθηκεύει κάποιο cookie κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο (first party cookies). Σε περίπτωση ανακατεύθυνσης από τον Ιστότοπο σε ιστότοπο τρίτων, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ισχύουσα πολιτική απορρήτου και cookies του εκάστοτε ιστοτόπου.

 

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστοτόπους Τρίτων

Στον Ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων.

 

Διαβίβαση σε Τρίτους

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των σκοπών του και την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία ως υποχρέωση της ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα (i) σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες παρέχουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικές υπηρεσίες (όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής κ.ο.κ.). Οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται συμβατικά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, και (ii) δημόσιες αρχές και άλλες ανεξάρτητες αρχές (λ.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Αστυνομικά τμήματα, ΓΕΜΗ, Εισαγγελικές αρχές κλπ.) Δεν διενεργείται διαβίβαση σε κράτος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και σε Διεθνή Οργανισμό. Το ΟΠΣΚΕ φιλοξενείται σε υποδομές της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ η οποία εδράζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην οποία αποθηκεύεται το σύνολο των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ.

 

Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει λάβει οργανωτικά, λογικά και φυσικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

 

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι κάθε Υποκείμενο δύναται, οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω υπό στοιχεία I, II, III και IV δικαιωμάτων εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο email dpo–minfin@minfin.gr .

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία της οποίας είναι τα εξής:

Ιστοσελίδα Αρχής: www.dpa.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,

Τηλέφωνο: 210 6475600

E-mail: contact@dpa.gr

 

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Ειδικότερα, τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 2013/1407, 2013/1408 και 717/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτείται να τηρούνται για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία είτε χορηγήθηκε η ενίσχυση είτε η τελευταία επιμέρους ενίσχυση.

 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2024