Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3

Περίληψη

Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα ενισχύονται άνεργοι για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε, τελικά, να συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα και να επιτευχθεί παράλληλα περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

  • Να δραστηριοποιούνται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους (δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων και δεν γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου).
  • Να έχουν ιδρυθεί μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης (28-12-2023).
  • Οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (ήτοι 28-9-2023 και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της Πρόσκλησης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 (βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας αντίστοιχα).
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτηση χρηματοδότησης τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

Είδος δαπάνης

1

Δαπάνες προσωπικού

15.000€/1 ΕΜΕ (έως 45.000€ και μέχρι 3 ΕΜΕ)

Προσαύξηση 20% του ποσοστού ενίσχυσης (από 80% σε 100%) εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες πρόσληψης προσωπικού (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ). Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την πιστοποίηση.

2

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6

Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

3

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 6

Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 65 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

4

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

έως 5.000€. Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου έως 2.000€

 

5

Λειτουργικές Δαπάνες

Έως 70 % του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

6

Δαπάνες Λογισμικού

έως 30% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 2 και την κατηγορία 3

 

7

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Έως 4.000 €. Δημιουργία/κατασκευή νέας ιστοσελίδας έως 2.500 €

 

8

Έμμεσες Δαπάνες
(π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

 

Προϋπολογισμός

Συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Από 10.000€ έως 50.000€

Ένταση Ενίσχυσης

80% του προϋπολογισμού της Αίτησης Χρηματοδότησης έως και 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Date Last Modified

11/06/2024 14:43