ΤΟ ΟΠΣΚΕ

1. Σκοπός του διαδικτυακού τόπου www.opske.gr 

Ο διαδικτυακός τόπος www.opske.gr έχει στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ενώ, παράλληλα, αποτελεί την πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων συμμετοχής στις δημοσιευμένες δράσεις ενίσχυσης καθώς και διαχείρισης του συνόλου των προβλεπόμενων διαδικασιών μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

2. Συνοπτική Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αποτελεί ένα νέο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο αντικαθιστά το ΠΣΚΕ αναφορικά με τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα πλεονεκτεί επιχειρησιακά, διότι χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για ταχύτερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των λειτουργιών που υλοποιεί. Επιπλέον, υπερέχει ως προς τη χρήση του, διότι λειτουργεί με τρόπο ασφαλή και απόλυτα φιλικό προς τους υποψήφιους επενδυτές χρησιμοποιώντας προηγμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και διαλειτουργικότητας, που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων και απαιτούν τις ελάχιστες δυνατές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί με ασφάλεια και ταχύτητα άρτιο αποτέλεσμα.

Στο ΟΠΣΚΕ οι χρήστες συμμετέχουν αναλαμβάνοντας κάποιο συγκεκριμένο ρόλο (που τους αποδίδεται), και ο οποίος εξυπηρετεί  τον διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ Δικαιούχων, Ενδιάμεσων Φορέων διαχείρισης, αξιολογητών, ελεγκτών και Αρχών Διαχείρισης. Επιπλέον, μέσω της χορήγησης δικαιωμάτων πρόσβασης επιτυγχάνεται ο ιεραρχικός διαχωρισμός των καθηκόντων ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας οργανωτικής δομής του χρήστη, όταν και όπου απαιτείται. Οι ρόλοι χρηστών καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και αντανακλούν τις διακριτές αρμοδιότητες που έχει ο φορέας στον οποίον ανήκουν.

Οι Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς είναι επιφορτισμένοι με την απόδοση των κατά περίπτωση ρόλων, τον ορισμό των χρηστών, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης.

Στο ΟΠΣΚΕ καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, καθώς και στα στοιχεία επιλογής, παρακολούθησης, ελέγχου και υλοποίησης δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ενώ ταυτόχρονα καλύπτει όλες τις θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την υλοποίηση δράσεων καθεστώτων Κρατικών Ενισχύσεων, για το σύνολο των διαφόρων μορφών  χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές (ΕΣΠΑ, Εδαφική Συνεργασία, Αγροτική Ανάπτυξη, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Έρευνα και Καινοτομία, κλπ.), όπως αυτές ισχύουν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.