Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Περίληψη

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Στόχος είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Σε ποιους απευθύνεται

Νέες και Υπό σύσταση Μεγάλες Επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Πρόσκλησης «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)». Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022. Ως ημερομηνία σύστασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών, που εμφανίζεται στα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ. Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ.

Όροι και Προϋποθέσεις

Επίσης, και μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει: Για όλους τους δικαιούχους (νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις):

 • Ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.
 • Να τηρήσουν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει (Οι νέες εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και ειδικότερα να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • i. Δημιουργία νέας μονάδας.
  • ii. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • iii. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή σε υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, όπως ισχύει, να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
 • Να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον η αίτηση χρηματοδότησής υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών της επένδυσης (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο 23 του ΓΑΚ – βλ. πίνακα επεξήγησης όρων και συντμήσεων) και σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο (βλ. Πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες).
 • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.
 • Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες, για τις νέες επιχειρήσεις, θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
  • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
  • Για διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης. Σε περίπτωση όπου στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνονται δύο περιπτώσεις αρχικής επένδυσης με διαφορετική υποχρέωση (π.χ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται αυτή της κατηγορίας «ίδρυση ή επέκταση μονάδας».

Για τις νέες επιχειρήσεις: 

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

Τι χρηματοδοτείται

Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ

Κατηγορίες/Υποκατηγορίες Δαπανών

Επισημάνσεις / Όρια

03.

 

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 

03.13

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Έως 45% του επιχορηγούμενου Π/Υ

02.

 

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Άρθρο 14 ΓΑΚ για τις 02.06, 02.19, 02.20 & 02.24
 

Άρθρο 41 ΓΑΚ για την 02.23

 

02.20

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Τουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ

 

02.19

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 

 

02.06

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

έως 2% του επιχορηγούμενου Π/Υ

 

02.23

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

 

02.24

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 60.000€/μεταφορικό μέσο

06.

 

Δαπάνες Λογισμικού

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 

06.07

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ

04.

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 

04.24

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

Έως 1% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 8.000€/πιστοποιητικό

 

04.25

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

08.

 

Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 

08.02

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ

01.

 

Δαπάνες προσωπικού

Άρθρο 33 ΓΚΑΚ

 

01.17

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία

Έως 5 ΕΜΕ & έως 15.000€/ΕΜΕ

 

 

Προϋπολογισμός

 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)
 • Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 5.000.000€ έως 40.000.000€

Ένταση Ενίσχυσης

Επιλέξιμες δαπάνες

Δημόσια επιχορήγηση

Ιδιωτική συμμετοχή

Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14

50%

50%

Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33

75%

25%

Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41

45%

55%

 

 

Date Last Modified

02/05/2024 13:27