Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Περίληψη

Σκοπός της Δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων ώστε να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο στις περιοχές της Δ. Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου που πλήττονται από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 για υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII της Πρόσκλησης «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και πριν την ημερομηνία έκδοση της Πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 01/01/2022. Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες.

Επίσης, και μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

 • Ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει πριν την ημερομηνία έκδοσής της Πρόσκλησης τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ).
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να μην είναι προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 2, Παρ. 18 «Ορισμοί»).
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • i. Δημιουργία νέας εγκατάστασης.
  • ii. Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • iii. Διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
  • iv. θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση.
   Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση.
 • H οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο (βλ. Πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες)
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να λειτουργεί ή να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει. Οι εταιρείες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεσμεύονται ότι θα τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

Όροι και Προϋποθέσεις

Επίσης, και μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

 • Ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει πριν την ημερομηνία έκδοσής της Πρόσκλησης τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ).
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να μην είναι προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 2, Παρ. 18 «Ορισμοί»).
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • i. Δημιουργία νέας εγκατάστασης.
  • ii. Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • iii. Διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
  • iv. θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση.
 • H οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο (βλ. Πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες)
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να λειτουργεί ή να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει. Οι εταιρείες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεσμεύονται ότι θα τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

Τι χρηματοδοτείται

 

Κατηγορία Δαπάνης

Κωδ. ΟΠΣΚΕ

Υποκατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο ή κατώτατο επιλέξιμο % επί του Επιχορηγούμενου Π/Υ ή/και μέγιστο επιλέξιμο ποσό.

1.

Δαπάνες προσωπικού

01.17

Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού

60.000 €

και έως 15.000€ ανά ΕΜΕ

(Άρθρο 33 ΓΚΑΚ)

2.

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

02.20

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

τουλάχιστον 30%

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

02.09

Μεταφορικά Μέσα 

έως 10% και έως 200.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

02.23

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

25% και μέχρι 300.000€

(Άρθρο 41 ΓΚΑΚ)

02.06

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

έως 5% και μέχρι 150.000€

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

3.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

03.13

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

έως 50%

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

4.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.24

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

04.25

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

04.28

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

έως 10% και μέχρι 200.000€

(Άρθρο 19 ΓΚΑΚ)

04.26

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

έως 10% και μέχρι 150.000€ 

(Άρθρο 18 ΓΚΑΚ)

04.30

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 5% και μέχρι 200.000 €

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

04.11

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

έως 5% και μέχρι 50.000 €

(Άρθρο 18 ΓΚΑΚ)

04.29

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες  με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

έως 5% και μέχρι 200.000€

(Άρθρο 18 ΓΚΑΚ)

5.

Δαπάνες Λογισμικού

06.07

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

έως 15% και μέχρι 400.000€

(Άρθρο 14 ΓΚΑΚ)

 

 

Προϋπολογισμός

 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 65.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)
 • Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 500.000€ έως 12.000.000€

Ένταση Ενίσχυσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με

το άρθρο 14 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014

Σχετικές Επιλέξιμες Υποκατηγορίες Δαπανών

ΕΣΔΙΜ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

2.1

2.2

2.4

4.1

4.2

4.5

5.1

Δυτικής Μακεδονίας

70%

30%

60%

40%

Μεγαλόπολης

70%

30%

60%

40%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με

το άρθρο 18 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014

Σχετικές Επιλέξιμες Υποκατηγορίες Δαπανών

ΕΣΔΙΜ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

4.5

4.7

4.8

Δυτικής Μακεδονίας

50%

50%

50%

50%

Μεγαλόπολης

50%

50%

50%

50%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με

το άρθρο 19 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014

Σχετικές Επιλέξιμες Υποκατηγορίες Δαπανών

ΕΣΔΙΜ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

4.4

Δυτικής Μακεδονίας

50%

50%

50%

50%

Μεγαλόπολης

50%

50%

50%

50%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με

το άρθρο 33 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014

Σχετικές Επιλέξιμες Υποκατηγορίες Δαπανών

ΕΣΔΙΜ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

1.1

Δυτικής Μακεδονίας

75%

25%

75%

25%

Μεγαλόπολης

75%

25%

75%

25%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με

το άρθρο 41 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΣΔΙΜ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

Ένταση Ενίσχυσης έως

Ιδιωτική Συμμετοχή

2.3

Δυτικής Μακεδονίας

65%

35%

55%

45%

Μεγαλόπολης

65%

35%

55%

45%

Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης

08/07/2024 11:55