Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους ενέργειας, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, αλλά και το ευρωπαϊκό ζητούμενο για καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια, η Δράση επιχειρεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Κανονισμό ΕΕ 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη, ήτοι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A’ 143/9.11.2015), οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει επίσης:

  • Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της Πρόσκλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους (δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων).
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

Τι χρηματοδοτείται

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Είδος δαπάνης

1

Δαπάνες Εξοπλισμού (02) 02.21 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας 02.18 Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 651/2014 (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία–ΓΚΑΚ)

2

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (04) 04.05 Δαπάνες διεξαγωγής – εκπόνησης της μελέτης 04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 04.22 Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2831/2023 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

 

Προϋπολογισμός

Συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Από 50.000€ έως 1.000.000€.

Ένταση Ενίσχυσης

100%

Date Last Modified

10/06/2024 12:11