Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Περίληψη

Υλοποιώντας το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των περιοχών που επηρεάζονται από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, προκειμένου να αξιοποιηθεί η προϋπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών ή/και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ της Πρόκλησης της Δράσης και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021)

Όροι και Προϋποθέσεις

Επίσης, και μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των οριζόμενων περιοχών εφαρμογής.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (δηλαδή τον εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και αυτός να εμφανίζεται στους ΚΑΔ της επιχείρησης που θα αντληθούν στην ηλεκτρονική αίτηση από την ΑΑΔΕ).
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην ενότητα 6.3. Προϋπολογισμός & Διάρκεια υλοποίησης της Πρόσκλησης.
 • Να λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
  • Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) o Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.) o Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)
  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Δράσης και σχετίζονται με τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

Κατηγορία Δαπάνης

Κωδικός

Κατηγορίας Δαπάνης

Δαπάνη

Είδος/Όρια Δαπάνης

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

 

02.20

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 

02.17

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

 

02.19

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 

02.06

Λοιπός Εξοπλισμός

 

02.05

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

02.22

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

02.23

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

02.24

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000€)

Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο

03.10

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

03.13

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.11

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

έως 4.000€

04.18

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

 

04.24

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

έως 5.000€ ανά πρότυπο

04.25

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

έως 5.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα

04.27

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 10.000€

04.28

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

04.29

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

έως 10.000€

Δαπάνες Λογισμικού

06.05

Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 

06.07

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

 

Έμμεσες Δαπάνες

09.01

Έμμεσες Δαπάνες

Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου

 

 

 

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης
30.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
20.000€ έως 100.000€

Ένταση Ενίσχυσης

70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Date Last Modified

31/05/2024 17:01