Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίληψη

Σκοπός της δράσης είναι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η μεγέθυνσής τους (scale up), η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI της Πρόσκλησης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία, επίσης, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). Πιο συγκεκριμένα:
  • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
  • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
  • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
  • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
  • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
  • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται έπειτα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (13.12.2023) και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες εξοπλισμού όπως ενδεικτικά δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου και παραγωγικού & μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων και οργάνων, δηλαδή δαπάνες για ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων.
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, μελέτες ανάπτυξης προϊόντος κ.α.
 • Δαπάνες Λογισμικού και δαπάνες για δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης όπως ενδεικτικά δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Έμμεσες Δαπάνες σε ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης
65.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
60.000€ έως 400.000€

Ένταση Ενίσχυσης

45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, με τη δημόσια δαπάνη να μην μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300.000€.

Date Last Modified

06/06/2024 15:03