Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Περίληψη

Αποτελώντας μέρος της δέσμης κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η Δράση «Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ» εστιάζει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με ψηφιακές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό καθώς και στην ενσωμάτωση στοιχειωδών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους ώστε να επιτευχθεί μία εξωστρεφής, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:  

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ.του Ν. 4194/2013.

Τι χρηματοδοτείται

  • Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • Δαπάνες Λογισμικού: Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία, προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης, κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
     

Προϋπολογισμός

90.000.000€ (19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες)
 

Ένταση Ενίσχυσης

 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013)

Περιφέρειες (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Για τις  περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης

13/03/2024 15:19