Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3

Περίληψη

H Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσω πρόσληψης ανέργων με αυξημένα προσόντα. Επιδίωξη της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας. Προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της πρόσληψης ανέργων, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Καν. Ε.Ε. 2831/2023 (De Minimis)

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης, θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2022.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της Πρόσκλησης.
  • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 (βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας αντίστοιχα).

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άνεργο-ωφελούμενο που υπάγεται στη Δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η επιχορήγηση καλύπτει το συνολικό μισθολογικό κόστος ανά ωφελούμενο για ένα ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης με 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Ειδικότερα, το μισθολογικό κόστος μπορεί να περιλαμβάνει τις ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές.

 

α/α

Επίπεδο εκπαίδευσης
ωφελούμενου

Επιχορηγούμενο
μηναίο μισθολογικό κόστος
(Συνολικό κόστος εργοδότη)

Συνολικό επιχορηγούμενο μισθολογικό κόστος για
24 μήνες απασχόλησης(*)

1

Δίπλωμα/Πτυχίο
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.600€

44.800€

2

Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/
Μεταπτυχιακό τίτλος

1.900€

53.200€

3

Διδακτορικό δίπλωμα

2.100€

58.800

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό/ποσοστό της πράξης

Παρατηρήσεις

1

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις/ωφελούμενου

Σύμφωνα με το μηναίο και συνολικό μισθολογικό κόστος ανά ωφελούμενο του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ και το μέγιστο αριθμό ωφελουμένων ανά επιχείρηση όπως ορίζεται στο Σημείο Γ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2

Έμμεσες Δαπάνες

7 % επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (συνολικό μισθολογικό κόστος του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για 24 μήνες απασχόλησης) της πράξης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

Μηνιαίο μισθολογικό κόστος – Δαπάνες Μισθοδοσίας:

Νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη). Το μέγιστο συνολικό μισθολογικό κόστος αφορά σε 24 μήνες απασχόλησης και περιλαμβάνει τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
Επίσης, και μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, ανάλογα με τις υφιστάμενες ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) της επιχείρησης, ισχύουν τα κάτωθι:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

0 έως 3 ΕΜΕ

Ένας (1) ωφελούμενος

από 3 έως 9 ΕΜΕ

Έως δύο (2) ωφελούμενοι

Περισσότερες από 9 ΕΜΕ

Έως τρεις (3) ωφελούμενοι

Κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επίσης επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης

Προϋπολογισμός

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχείρηση
170.000€ (Υπολογίζεται για την περίπτωση πρόσληψης 3 εργαζομένων, έναν από κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και το 7% των έμμεσων δαπανών).

Μέγιστη Διάρκεια Υλοποίησης
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλέον δύο (2) μήνες ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι έξι μήνες (26 μήνες). Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της πράξης οι δώδεκα (12) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού.

Ένταση Ενίσχυσης

100%

Date Last Modified

10/06/2024 12:24